Trustees

Dai al-Mutlaq’s Special Representative:

Shahzada Aalivaqaar Idris Bhaisaheb Badruddin DM

President:

Janab Amilsaheb Shaikh Khuzaima Shaikh Mohammed Yamani – 07527055822

Vice President:

Shaikh Mustafa Ebrahim Abdulhussein – 07768101192

Hon. Secretary:

Shaikh Zulfiqar Akberali Husain – 07957523641

Joint Secretary:

Shaikh Saifuddin Anwarali Esmailjee – 07813890835

Hon. Treasurer:

Shaikh Mustafa Shamoonali Abdulhusein – 07974970460

Joint Treasurer:

Mulla Mustafa Mulla Saifuddin Shujaee – 07855785285

Trustees:

Shaikh Khuzaima Shaikh Abdulhussein Khanbhai – 07973438999

Mulla Mustansir Mansoorali Lokhandwala – 07852173152

Dr. Husain Mulla Ahmedali Khambalia – 07812931197

Hashim Mohammedhusain Gariwala – 07870822278