Advisory Council

Shaikh Abdulhussein Khanbhai – 07977147241

Shaikh Mustafa Karimjee – 07828430588

Shaikh Shabbir Susnerwala – 07767441344

Shaikh Hatimali Ameen – 07515413653

Shaikh Ammar Salemwala – -7939577529

Shaikh Shabbir Hamid – 07988227998

Shaikh Zulfiqar Karimjee – 07779250676